Posts

Showing posts from August, 2011

The Europa Experience-Where Women Rule The Mats

BJJ Tour of Texas-Remember the Alamo

BJJ Tour of Texas-Texas Pride

A Brazilian Jiu-Jitsu Tour of Texas

The Fearless Warriors of Brazilian Jiu-Jitsu's Future